شرکت ذوب ریزان همدان با حضور خود در اولین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات و ادوات کشاورزی ،سیستمهای آبیاری و صنایع وابسته  در نمایشگاه بین المللی تهران ،فصل تازه ای از حضور خود  را با معرفی محصول جدید خود " کنتور های حجمی " در پروژه های بزرگ آبیاری و آبرسانی را رقم زد .