فلنج ساکت چدنی 

 

برای آگاهی از اطلاعات فنی فلنج ساکت چدنی  روی عکس کلیک کنید .