اتصالات چدنی  -  کولار چدنی

 

 

برای آگاهی از اطلاعات فنی کولار چدنی روی عکس کلیک کنید 

اتصالات چدنی - کولار

کاربرد : جهت متصل نمودن لوله های داکتیل از طرف ساده به هم استفاده می گردد.

روش اجرا : روش اجرا ی آن در نوع تایتون (فشاری )بعد از نصب واشر تایتون در داخل سر کاسه با وارد نمودن نیروی افقی در داخل سر ساده لوله نصب می گردد.

در مدل بولتد گلند ابتدا گلند بر روی سرساده لوله وارد شده و با نصب واشر گلند روی لوله ،کولار روی لوله قرار گرفته و واشر در داخل کونیک سر کاسه وارد و گلند درپشت سر آن قرار می گیرد و با پیچ و مهره T شکل بسته می شوند.