Slide thumbnail
Slide thumbnail
Slide thumbnail
تولید دریچه های آدم رو و آب گیر، با تحمل بار دو برابر حد مجاز استاندارد
1397/6/19
دریافت تاییدیه آب و خاک
1397/6/12
دریافت نشان ملی استاندارد در تولید شیرآلات چدنی
1397/6/6
نصب شیرآلات تولیدی شرکت ذوب رییزان همدان
1397/4/28
ایجاد امکان بررسی اصالت پروانه استاندارد
1396/10/10
مدیر کنترل کیفیت شرکت ذوب ریزان همدان ، مدیر نمونه کنترل کیفیت سال 1396 شد
1396/7/24