دریچه چدنی دور درختی 

 

                 دریچه چدنی دور درختی کد TC330                                            دریچه چدنی دور درختی TC335