انواع دریچه آبرو 

   

                دریچه چدنی آبرو کد GC312                                                       دریچه چدنی آّرو کد GC315

 

   

               دریچه چدنی آبرو کد GC320                                                          دریچه چدنی آبرو کد   GC325

        دریچه کنار نهری چدنی GC350