انواع دریچه های چدنی بازدید 

 

              دریچه چدنی بازدید کد IC260                                                    دریچه چدنی بازدید کد IC265

 

   

         دریچه چدنی بازدید کد IC270                                                          دریچه چدنی بازدید کد IC275

 

                  دریچه چدنی بازدید کد IC280                                                دریچه چدنی بازدید کد IC285

     

                دریچه چدنی بازدید کد IC300                                         دریچه چدنی بازدید کد IC305

 

            

                دریچه چدنی بازدید کد IC310                                                       دریچه چدنی بازدید کد AC320

        

              دریچه چدنی بازدید کد  IC325                                                  دریچه چدنی بازدید کد IC327