دریچه های منهول کلاس دار دریچه های منهول استاندارد که به منظور عبور انسان طراحی می شوند از تنوع بالایی برخوردار می باشند. همچنین رعایت استاندارد در این محصولات بسیار حائز اهمیت می باشد. از انواع تقسیم بندی ها می توان بر حسب هندسه درب و کلاف دریچه های فاضلاب اشاره نمود. چرا که تقریبا تمام انواع این محصول را د بر خواهد گرفت.

            درب گرد  کلاف گرد                     درب گرد  کلاف مربع                          درب مربع  کلاف مربع

 

   

           دریچه چدنی کد   AC110                                                                   دریچه  منهول  چدنی کد  AC115

         

                          دریچه مهنول  چدنی کد AC120                                                             دریچه منهول چدن کد AC125

   

                      دریچه منهول چدنی  کد AC130                                                             دریچه منهوا چدنی  کد AC135

 

       

                                دریچه چدنی  کد  AC140                                             دریچه چدنی منهول  کد  AC145     

    

                                دریچه چدنی مهنول کد AC150                                        دریچه چدنی کد AC155  

   

                                دریچه چدنی   کد  AC160                                           دریچه  چدنی منهول کد AC165

      

                               دریچه چدنی  منهول کد AC170                                       دریچه چدن بتون کد AC175

     

                           دریچه چدنی منهول  کد AC180                                      دریچه منهول چدنی کد  AC185                           

 

                       دریچه منهول چدنی کد AC190                                               دریچه منهول چدنی کد AC195

 

 

                     دریچه منهول چدنی  کد AC200                                          دریچه منهول چدنی کد AC205

 

      

                دریچه منهول چدنی کد AC210                                                    دریچه منهول چدنی کد AC215   

               

                 دریچه منهول چدنی کد AC220                                                  دریچه منهول چدنی  کد  AC221

                   دریچه منهول چدنی کد AC230                                                   دریچه منهول چدنی کد AC235

     

                    دریچه منهول چدنی  کد AC240                                       درچه منهول چدنی کد  AC250

      دریچه چدنی مهنول کد AC255

 

 

     دریچه چدنی منهول کد AC260