دریچه های  چدنی دور درختی :  این دریچه ها عمدتا برای استفاده در پیاده رو ها و پارک ها به منظور محافظت و زیبا سازی محوطه کاشت دریخت انجام می گیرد. این دریچه بنا بر نیاز می تواند بصورت 2 یا 4 تکه ساخته شود و در محل نصب شود.