ماشینکاری

پس از تولید قطعات در بخش ریخته گری طبق روال فرآیند تولید قطعات وارد بخش ماسه زدایی و شات بلاست می شود. در ادامه قطعات خام تحویل واحد ماشینکاری می شود. در این بخش ادامه فرآیند تولید که با استفاده از ماشین ابزار انجام میشود، بر روی قطعات انجام می پذیرد. از آن جمله می توان عملیات پرداخت و سوراخکاری اتصالات فلنجدار مطابق استاندارد های موجود و آماده کردن سایر قطعات مونتاژی را نام برد