Slide thumbnail
Slide thumbnail

Slide thumbnail
طرح برتر دانش بنیان نمایشگاه آبادیران
1402/4/4
حصور شرکت ذوب ریزان همدان در پاویون شرکتهای دانش بنیان در نمایشگاه بین المللی
1401/10/27
تامین قطعات مورد نیاز پروژه انتقال آب سد تالوار توسط شرکت ذوب ریزان همدان
1401/6/13
کنتور حجمی هوشمند آب
1401/4/29
کنتور هوشمند آب
1401/4/29